Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sådan arbejder vi med inklusion

Definition af inklusion
På Vester Mariendal skole arbejder vi ud fra Aalborg Kommunes inklusionsstrategi
Der er tale om inklusion, når eleven:

- Er en del af et læringsfællesskab

- Oplever sig selv som en del af et fællesskab

- Udvikler positive selvbilleder

- Er i en læringsprogression

Overordnet formål med inklusionsindsatsen
Inklusionsindsatsen på Vester Mariendal Skole har til formål at øge mulighederne for, at alle elever føler sig som ligeværdige deltagere i skolens formelle og uformelle fællesskaber.

Målet er, at alle elever skal ses, anerkendes og værdsættes som de unikke personer de er, og dermed sikres faglig, personlig og social udvikling.

 

Principper for inklusionsindsatsen
Principperne for skabelse af inkluderende fællesskaber tager udgangspunkt i inklusionsstrategiens Mindset:

- Fokus på elevernes ressourcer

- Alle elever skal mødes anerkendende

- Elevens styrker og potentialer skal italesættes og bringes i spil

- Alle elever gør det bedste de kan

- Krav og forventninger matcher elevens forudsætninger

 

Forældrene gør en forskel

- Forældrene er engageret i børnenes skoleliv og bidrager aktivt til, at alle elever er med i fællesskaber.

- Ord skaber virkelighed;

- Forældrene er med til at skabe inklusionskulturer gennem positive samtaler med og om børnene, med hinanden og i hele forældregruppen.

- Åbenhed skaber forståelse, tolerance og accept

- Forældrene skal mødes med et ressourceperspektiv og anerkendelse

- Vi har forventninger til forældrene og ser dem som aktive medspillere

 

Vi løfter opgaven sammen

- Teamsamarbejdet er nøglen til en fælles forståelse og tilgang til alle elever

- Teams arbejder sammen i professionelle læringsfællesskaber PLF

- Alle medarbejdere på Vester Mariendal skole har et ressourceperspektiv på alle elever og tager ansvar for at skabe stærke fællesskaber.

- Teamet arbejder sammen med PLC om at arbejde analytisk, systematisk med at afprøve og evaluere pædagogiske tiltag

- Teamet arbejder tæt sammen med forældre

- Det pædagogiske personale deler viden med hinanden

- Det pædagogiske personale kan hente sparring og vejledning hos skolens ressourcepersoner

 

Lederskabet

- Ledelsen på Vester Mariendal Skole sikre at procedure, rammer og organisering er til stede, således at der kan arbejdes systematisk med inkluderende fællesskaber

- Ledelsen støtter med at legimitere ressourcepersonernes funktion over for det pædagogiske personale

- Skoleledelsen inddrager skolebestyrelsen i arbejdet med procedure for inklusionsindsatsen på Vester Mariendal Skole

 

Metoder og redskaber i inklusionsindsatsen
PLC på Vester Mariendal Skole understøtter det pædagogiske personales muligheder for at udvikle læringsfællesskaber, der tilgodeser alle elever, samt støtter personalets inkluderende arbejde omkring den enkelte elev og fællesskabet.

Skolens ressourcepersoner i PLC er en daglige støtte og sparring for det pædagogiske personale omkring alle elevers læring og trivsel.

PLC´S VEJLEDERE OG RESSOURCEPERSONER
- Inklusionsvejleder
- Læringsvejledere
- Inklusionspædagoger
- Trivselslærer
- Faglige vejledere

METODER – REDSKABER OG OPGAVER
- Systematik internt og i samarbejde med PPR
- Vejledning/rådgivning.
- Klare indstillingsprocedure til PLC og til PPR
- Lærings- og trivselskonferencer
- Anvendelse af data
- Sikre evalueringskultur
- Holdundervisning/TURBO
- Årgangstænkning
- Den Gode Klasse
- Gode overleveringer/overgange
- Samarbejder med PPR og FB
-  Interne kurser/workshop
- PLF
- Forløbskoordinatorer