Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Principsamling

Princip for skolebestyrelsens udformning af principper ved Vester Mariendal Skole

Ønsket tilstand
Ønsket tilstand beskriver den retning skolen skal forfølge. 

Vester Mariendal Skole skal have en skarp, pædagogisk retning, forankret i et tæt samspil mellem elever, forældre, medarbejdere og ledelse. Dette sikres bl.a. gennem overordnede principper for organisationens drift og virke, hvorunder politikker og retningslinjer kan udfærdiges. 

Retningslinjer under principper kan fraviges, hvis der er pædagogisk eller økonomisk grund hertil. Skolebestyrelsen bør altid orienteres herom. 

Procedure / revision
Skolens principper revideres efter behov, listet under hvert princip.

Ved rettelser anføres dette og princippet underskrives af formand og skoleleder. 


Princip for klassedannelser

Ønsket tilstand
Grundlaget for klassedannelsen eller læringsfællesskab er at skabe læring og trivsel for alle elever på Vester Mariendal Skole. Klassedannelsen eller læringsfællesskabet skal medvirke til at understøtte elevernes læring og trivsel. Det betyder at klasserne og læringsfællesskaberne vurderes for at de skal fungere fagligt og socialt - for den enkelte elev og hele klassen eller læringsfællesskab.

I almenafdelingen dannes nye klasser på 0. og 7. årgang

I centerafdelingen dannes der nye læringsfællesskaber efter og ved opstart af nye elever, eller i tilfælde hvor en elevs læring og trivsel kan understøttes bedre i et andet læringsfællesskab.

Eleverne kan i specielle situationer flyttes imellem klasserne - altid efter dialog med forældre, medarbejdere og ledelse. (Eventuelt inddrages eleven under hensyn til modenheden)

Den endelige dannelse af klasse eller læringsfællesskab, herunder elevflytning, er ledelsens beslutning. 

Principper for Almenafdeling
Klassedannelse for 0. klasse

Klassedannelse sker i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i 0. klasse. 

Klasserne dannes ud fra følgende præmisser 

- pædagogiske hensyn såsom børnene faglige og sociale forhold, ressourcer og særlige behov. 

- skabe homogene klasser ift. køn og klassestørrelser. 

- særlige individuelle hensyn, som skolen er orienteret om

- Klasserne er som udgangspunkt dannet fra skoleårets start, men der vil gennem det 1. skoleår blive arbejdet med forskellige klassedannelser

- Klassedannelsen bliver gjort endelig senest 1. marts i skoleåret

I forbindelse med ansøgninger uden for skoledistriktet henvises til kommunens regler herfor. 

Se dette link for bilag til styrelsesvedtægterne i Aalborg Kommune: http://bit.ly/2iAxQ0G

Princip for klassedannelse i 0. klasse udsendes sammen med indskrivningsmaterialet til de kommende 0.klasses forældre. 


Klassedannelse for 7. årgang, sammenlægning af 7. klasser fra Kærbyskolen og Vester Mariendal Skole

Klassedannelse sker i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på 6. og 7. årgang på begge skoler (afgivende og modtagende pædagogiske medarbejdere). Det grundige arbejde som ledelse og medarbejdere laver i processen, er grundlag for klassedannelsen på 7. årgang. 

Klassedannelsen er på prøve i skoleårets første 5 uger. Alle elever bliver i denne periode kaldt til samtale om egen trivsel og læring. Disse samtaler kan give anledning til flytning af enkelte elever.

Klasserne dannes ud fra følgende præmisser 

- pædagogiske hensyn såsom elevernes faglige og sociale forhold, ressourcer og særlige behov. 

- skabe homogene læringsmiljøer ift. køn og klassestørrelser. 

- særlige individuelle hensyn, som skolen er orienteret om

Skolen vil løbende sikre information til elever og forældre på 6. årgang om processen og hvornår de nye klasser bliver offentliggjort. Den foreløbige klassedannelse af kommende 7. årgang, skal være færdig senest en uge før sommerferien.

Princippet for klassedannelse på 7. årgang skal præsenteres på forældremøder i 6. klasse på både Kærbyskolen og Vester Mariendal Skole. 

Principper Centerafdelingen
Centerafdelingen er inddelt i 3 afdelinger og herunder 2 klynger med 2 – 3 læringsfællesskaber.

Indskolingen består som hovedregel af elever fra 0.klasse -3.klasse

Mellemtrin består som hovedregel af elever fra 4.klasse – 7. klasse

Udskolingen består som hovedregel af elever fra 8.klasse - 10.klasse

Elevernes visiteres til Vester Mariendal Skoles centerafdeling fra 2 visitationsgrupper af PPR Aalborg:

  1. Massive indlæringsvanskeligheder
  2. Elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Læringsfællesskaberne dannes ud fra nedenstående hensyn

- ”Skole-startere” bliver fordelt over flere indskolingsklasser, så de har nogle at spejle sig i som har gået i skole før.

- Begrænse det samlede antal skift eleven får gennem sin skolegang

- Aldersintegration i videst muligt omfang

- Ligelig fordeling af elever i afdelingerne

- Individuelle særlige behov, herunder fagligt niveau, pleje, adfærd, etc.

- Individuelle praktiske behov som skal understøttes

Begrundelse for et skifte fra et læingsfællesskab til et andet vil blive uddybet i forbindelse med forældre ved skole-hjem samtalerne i foråret. 

Principper for overlevering mellem afdelingerne/klasserne 

Vi tilstræber, inden et skifte fra et læringsfællesskab til et andet,  at arbejde med et øget kendskab til den modtagende læringsfællesskab. Det kunne være;

- Elev-Praktik i det nye læringsfællesskab

- Gensidige besøg klasserne imellem

- Frikvarters aftaler

Procedure / revision
Principperne vedr. klassedannelse revideres ved ny periode for skolebestyrelsen.

 

Princip for ændring i klassesammensætninger, klassesammenlægninger eller klassedelinger på almenområdet

Ønsket tilstand
Det ønskes, at ændringer af klassesammensætninger, klassesammenlægninger og klassedelinger skal medvirke til at skabe mere velfungerende og ligeværdige klasser som vurderes at kunne fungere både fagligt og socialt - både for den enkelte elev og hele årgangen. Økonomi kan være en afgørende faktor heri, men vurderingen skal altid være baseret på pædagogiske overvejelser og argumenter. 

Skolen vil løbende sikre information til elever og forældre - både forud for og under processen.

Ændringer af klassesammensætning, klassesammenlægninger og klassedelinger er ledelsens beslutning og foregår i samarbejde med lærer og pædagoger - dog skal skolebestyrelsen orienteres herom forud for beslutningen.

Retningslinjer under princip
Enhver ændring af klassesammensætningen, klassesammenlægning og klassedeling skal ske ud fra følgende præmisser 

- pædagogiske hensyn såsom elevernes faglige og sociale forhold, ressourcer og særlige behov. 

- skabe homogene klasser ift. køn og klassestørrelser. 

- særlige individuelle hensyn, som skolen er orienteret om

Klassedeling
Klassedeling sker jf. regler i Folkeskoleloven - dvs. klassedeling finder sted, når klassestørrelsen på en årgang overstiger 28 elever pr. klasse ved skoleårets start og der ikke er en dispensation fra Skoleudvalget. 

Klassesammenlægning
Klassesammenlægning kan ske i de tilfælde, hvor et faldende elevtal får indflydelse på de pædagogiske, faglige, sociale eller økonomiske forhold. 

Klassesammenlægningen skal som udgangspunkt påbegyndes i god tid og ske til skoleårets start.
I særlige tilfælde - hvor der jf. ovenstående er akut behov for at sammenlægge klasser - og dette ikke kan afhjælpes ved øget holddeling - kan det ske i løbet af en skoleår med kort varsel. 

Klasseændring 
Klasseændring kan ske i de tilfælde, hvor de pædagogiske, faglige eller sociale forhold ikke er med til at sikre velfungerende og ligeværdige klasser på årgangen, samt ved stor uligevægt i antal elever mellem de enkelte klasser på årgangen. 

Klasseændring skal som udgangspunkt påbegyndes i god tid og ske til skoleårets start.

I særlige tilfælde - hvor der jf. ovenstående er akut behov for at sammenlægge klasser - og dette ikke kan afhjælpes ved øget holddeling - kan det ske i løbet af et skoleår med kort varsel. 

Procedure / revision
Skolebestyrelsen orienteres altid forud for påbegyndelse af processen og præsenteres, på forlangende, for en evaluering af hvert forløb. Evaluering vil skal indgå i revidering af principper.

 

Princip for afvikling af lejrskoleophold, skolerejser og overnatningsture på almenområdet og specialområdet

Ønsket tilstand
Formålet med lejrskoler, ekskursioner og skolerejser er at give eleverne mulighed for personlige erfaringer og fælles oplevelser, som de ikke får i en normal undervisning, gennem et socialt og et fagligt indhold.

Lejrskoler og ekskursioner skal medvirke til, at skolen åbner sig ud mod det omgivende samfund og inddrager det i et positivt og engageret samarbejde omkring den enkelte elevs læring. De skal være et supplement til den daglige undervisning på skolen og dermed styrke kvaliteten af denne.

Lejrskoler og ekskursioner betragtes som forlagt obligatorisk undervisning, hvor der især lægges vægt på det oplevelsesmæssige, det virkelighedsnære og det konkrete, samt indgå som en del af den understøttende undervisning.

Retningslinjer under princip
Skolerejser, lejrskoler og ekskursioner afvikles under mange forskellige former. Det kan være ture til sommerhus, hyttetur, friluftstur, kommunens lejrskoler, vandrerhjem, storbyrejse, osv. Skolerejser og lejrskoler planlægges i samarbejde mellem forældre, elever og lærere. 

Ekskursioner

Ekskursioner er en del af undervisningen på alle klassetrin.

Dele af undervisningen kan organiseres som ekskursioner, der kan strække sig fra en enkelt lektion til hele dagen. Ekskursioner er en integreret del af undervisningen, hvor forberedelsen og opfølgningen foregår i undervisningen og eleverne har mødepligt.

- Til forplejning kan der fra forældre opkræves kr. 75,- pr. dag. (JS spørger forvaltning)

Alternativt sørger forældrene for madpakke og drikkevarer til eleven, som på en almindelig skoledag.

Skolens afdelinger bevilges midler til at afholde transportudgifter, etc. i forbindelse hermed. 

Lejrskoler
Lejrskoleophold er undervisning over flere skoledage med mindst én overnatning henlagt til en lokalitet uden for skolen. Lejrskoler har til formål at at give eleverne mulighed for personlige erfaringer og fælles oplevelser, som de ikke får i en normal undervisning, gennem et socialt og et fagligt indhold.

Almen skolen:
På 2. klassetrin og afholdes lejrskole med 1 overnatning

På 4-6. klassetrin afholdes lejrskole med 1-2 overnatninger. Placering på årgang og indhold organiseres i afdelingen.

På 7. klassetrin afholdes der en mindre lejrskole med 1 overnatning.  (Ryste-sammen-tur for de nye klasser på 7. klassetrin.)

- Til forplejning opkræves 75 kr. pr. dag.

- Skolen afholder alle udgifter til transport og overnatning. 

- Budgetrammen er kr. 300,- pr. elev pr. dag i normalklasserne

Specialklasserne:

Indskolingen i specialklasserækken tager på lejrskole med 1 overnatning hver 3. år. klassetrin 

Mellemtrinnet i specialklasserækken afholder lejrskole med 1-2 overnatninger hvert 3. år. 

- Til forplejning opkræves kr. 75,- pr. dag.

- Skolen afholder alle udgifter til transport og overnatning. 

- Budgetrammen er kr. 3000,- pr. elev i indskolingen og kr. 5000,- pr. elev på mellemtrinnet 

- Lejrskolen planlægges i tæt samarbejde med forældre, således at ressourcer og anden hjælp til eleverne bliver koordineret og brugt.

- Skolen vil til hver tur forsøge at skaffe midler til afholdelse af lejrskolerne fra eksterne bidragydere. Budgetrammen nedskrives tilsvarende i det omfang det lykkedes.

Skolerejser        
Almen skolen:

9. klassetrin tager på skolerejse med 4 overnatninger. Skolerejser er et supplement til den almindelig undervisning, og formålet med turen skal ligge inden for folkeskolelovens rammer. Skolerejsen indgår i starten af skoleforløbet i 9. klasse.

- Til forplejning opkræves 75,- kr. pr. dag.

- Skolen afholder alle udgifter til transport og overnatning. 

- Budgetrammen pr. elev er 1500,- kr.

Specialklasserne:
Udskolingen i specialklasserækken tager på skolerejse med 3-4 overnatninger hvert 3. år. Turen går som udgangspunkt til Bornholm og transporten foregår via DSB skolerejser, hvor elever og lærere kan rejse gratis. Skolerejser er et supplement til den almindelig undervisning, og formålet med turen skal ligge inden for folkeskolelovens rammer.

- Til forplejning opkræves kr. 75,- pr. dag.

- Skolen afholder alle udgifter til transport og overnatning. 

- Budgetrammen er kr. 7000,- pr. elev

- Skolerejsen planlægges i tæt samarbejde med forældre, således, at ressourcer og anden hjælp til eleverne bliver koordineret og brugt.

- Skolen vil til hver tur forsøge at skaffe midler til afholdelse af lejrskolerne fra eksterne bidragydere. Budgetrammen nedskrives tilsvarende i det omfang det lykkedes.

Deltagelse af pædagogisk personale på lejrskole eller skolerejse:

Almen skolen
Der deltager altid 2 lærere/pædagoger pr. klasse. (14 timer pr. lærer/pædagog pr. dag)

Skolen betaler alle udgifter i forbindelse med lærernes/pædagogernes deltagelse. 

Specialklasserne
Det aftales for specialklasserækken, at personaleressourcen afstemmes elevgruppen som tager på lejrskole eller skolerejse. (14 timer pr. lærer/pædagog/pædagogisk medhjælper)

Forældre bidrag til ekskursioner, lejrskole eller skolerejse

Forældre kan efter eget ønske fremskaffe midler til yderligere oplevelser, som ligger ud over ekskursionens, lejrskolens eller skolerejsens egentlige undervisningsmæssige indhold. 

Oprettelse af klassekasser og øvrig indsamling af penge til skolerejser er forældrenes ansvar, og det er forældrene, der står for de praktiske gøremål i forbindelse hermed. Midlerne indsamles som et fælles bidrag fra evt. klassekasser og overføres som et samlet beløb til skolen.

Transport
Som udgangspunkt sørger skolen for transport på ekskursioner, lejrskole eller skolerejse. Der kan i nogle tilfælde arrangeres cykel- eller privat transport med forældres hjælp. I den forbindelse skal der indhentes tilladelse fra forældrene, når eleverne skal cykle eller transporteres i private biler.

Procedure / revision
Princippet evalueres næste gang i starten af den kommende skolebestyrelse periode. 

Princip for Skolemadsordningen, mangler

Ønsket tilstand

Retningslinjer under princip

Procedure / revision

Princip for kommunikation mellem skole og hjem

Ønsket tilstand
Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældre i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige som de kan.

Retningslinjer under princip
Princippet bør være tydeligt i al kommunikation mellem skole og hjem og bør af alle parter opleves som anerkendende, åben og respektfuld. 

Skolens ansvar

- Den enkelte mødes af engagerede og imødekommende medarbejdere, der agerer velforberedte og professionelle.

- Læringsmiljøet vil opleves som respektfuldt, tolerant og med plads til forskellighed, hvor der tales i en anerkendende tone og er kontinuerligt fokus på den enkelte elevs motivation.

- Der er altid fokus på den enkelte elevs fællesskaber i skolen for at styrke den sociale og dannelsesmæssige udvikling hos eleven. 

- Skolen informerer hurtigst muligt på en inkluderende måde relevante parter, hvis der opstår faglige og trivselsmæssige problemer, herunder fravær. 

- Skolen behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra skolens forældre så hurtigt som muligt med henblik på en tilfredsstillende løsning for alle parter.

Forældrenes og elevens ansvar:

- Der skal gives orientering til skolen om væsentlige forhold i familien, der har betydning for elevens skolegang.

- Ved utilfredshed med forhold omkring elevens skolegang, tager man altid direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på en løsning af udfordring. Hvis der ikke findes en fælles vej på den måde, retter forældrene som udgangspunkt henvendelse til afdelingslederen for det pågældende team.

- Forældrene retter henvendelse til skolebestyrelsen, hvis de oplever, at principper, værdiregelsæt, strategier og ordensregler, som bestyrelsen har fastsat, ikke efterleves.

- Forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn uden for skoletiden, tager så vidt muligt direkte kontakt med det andets barns forældre med henblik på løsning af konflikten. Relevante ansatte på skolen kan inddrages, hvis det vurderes at kunne bidrage til løsning af konflikten.

Procedure / revision
Princippet evalueres næste gang i starten af den kommende skolebestyrelse periode. 


 Princip for Klasseforældreråd

Ønsket tilstand
Et velfungerende og forpligtende samarbejde mellem skole og hjem og et godt fællesskab mellem forældrene fremmer elevernes læring, trivsel og alsidige udvikling. Det er vigtigt, at forældrene er i dialog med skolen, og at de understøtter børnenes skolegang ved at vise interesse og tage del i deres børns skole.

Forældrerådene har ligeledes til formål at støtte op om skolebestyrelsens overordnede arbejde og har en rådgivende funktion og kompetence for skolebestyrelsen. 

Det ønskes af Skolebestyrelsen at alle klasser på Vester Mariendal Skole har et forældreråd. 

Retningslinjer under princip
Princippet finder sin anvendelse i alle klasser på skoleårets første forældremøde, hvor forældrerådet vælges blandt og af alle klassens forældre. Forældrerådet skal bestå af 3 eller 5 forældre. Forældrerådet er valgt for et år ad gangen, men det opfordres til at ikke alle i et forældreråd udskiftes på samme tid pga. kontinuitet i arbejdet omkring klassen.

Det forventes af Vester Mariendal Skole, at alle klasser har et forældreråd.

Er der for mange interesserede forældre, skal der stemmes om sammensætningen af forældrerådet, hvilket gøres ved, at alle interesserede kort fortæller, hvorfor de ønsker deltagelse i forældrerådet. Derefter skriver alle tilstedeværende forældre en stemmeseddel med den sammensætning af forældreråd, de ønsker. Efterfølgende tælles stemmerne sammen og forældrerådet sammensættes af de 3 eller 5 forældre, som har fået flest stemmer.

Hvis man af en eller anden årsag ikke kan deltage på forældremødet, har man mulighed for at tilkendegive sin holdning til en evt. deltagelse i forældrerådet via klassens team eller det siddende forældreråd.

Forventningerne til forældrerådet er helt grundlæggende at styrke trivsel og sammenhold i den aktuelle klasse, hvilket kan gøres via engagement i nedenstående elementer:

- Forældrerådet mødes efter behov, der defineres af det enkelte forældreråd eller ønsker fremsat til forældrerådet af enten teamet omkring klassen eller de øvrige forældre.     

- Forældrerådet skal kan administrere en klassekasse, hvis man ønsker en sådan. Dog understreges det, at betaling til klassekassen er helt frivilligt og et rimeligt årligt beløb. Det opfordres til at informere klassen om kassebeholdningen ved det første forældremøde hvert skoleår.

- Forældrerådet medvirker ved udarbejdelse af dagsorden til forældremøder.     

- Forældrerådet har ansvar for at der i klassen tages hånd om ”den gode klasse” enten ved selv at facilitere møderne eller uddelegere opgaven til anden forældre i klassen.

-  Forældrerådet kan deltage i dialog- og inspirationsmøder planlagt af skolebestyrelsen, hvis formål er at forsøge at dække skolens forældrerepræsentation bredere i  skolebestyrelsens arbejde til gavn for alle skolens interessenter.

- Forældrerådet bør inspirere til og tage del i sociale arrangementer i klassen på baggrund af egne eller andres ideer.

- I forbindelse med arrangementer kan klasseforældrerådet uddelegere det praktiske arbejde til de øvrige forældre og/eller elever. 

- Der bør udarbejdes et referat/orienteringsnotat til klasses team og de øvrige forældre om de væsentligste beslutninger fra møderne. 

Der henvises til ”Skole og forældre” for inspiration og guidelines til forældrerådene, om emner der med fordel kan arbejdes med løbende gennem en klasses samlede skolegang.

Det skal dog understreges, at det ikke er forældrerådenes rolle at løse problemer. De kan gøre teamet opmærksomme på eventuelle problemer i klassen f.eks. omkring elevernes trivsel eller utilfredshed med undervisningen. Forældrerådene kan opfordre til at parterne mødes for at løse problemer, men det er ikke deres opgave at være hverken part eller mægler i konflikter. Skolen ledelse kan medvirke til problemløsningen. 

Procedure / revision
Princippet sendes ud med indskrivning materialet til kommende 0. klasses forældre og benyttes af klasserne lærer på de første forældremøder om året i hver klasse.

Skolebestyrelsen orienteres via skolens ledelse om de aktuelle klassers forældreråd med henblik på at vide, at skolens ledelse har en opdateret kontaktliste til de enkelte forældreråd, så der kan sendes samlet information ud til forældrerådene ved pludseligt opståede behov, samt i forbindelse med skolebestyrelsens dialog- og inspirationsmøder.

Princippet evalueres på skolebestyrelsesmødet august 2021.


 Princip for forældremøder og skole/hjem-samtaler

Ønsket tilstand
Målet for forældremøder og skole/hjem-samtaler er at danne grundlag for at skabe læring og trivsel for den enkelte elev og for skolens elever. Der skal skabes et fundament af tillid og gode relationer mellem skolens medarbejdere og forældrene. Det skal tilstræbes, at dialogens omdrejningspunkt er opnåelse af mål for elevens faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling. Skolen forventer at alle børn er repræsenteret på disse møder. 

Retningslinjer under princip

Forældremøder
- Der skal afholdes 1 forældremøde pr. år. 

- Dagsorden, indhold og form til forældremøderne skabes i samarbejde mellem klassens team, eleverne og forældrerådet.

- Fokus for mødet er den samlede klasses/samlede årgangs faglige og sociale trivsel.

Skole/hjem-samtaler (læringssamtaler):

- Der afholdes 2 skole-hjem-samtale pr. år. i 0. årgang.

- Der afholdes 1 skole-hjem-samtale pr. år. i 1. - 9. årgang. Der kan efter aftale holdes flere samtaler ved trivsel eller faglige udfordringer.

- Til samtalerne deltager relevant pædagogisk personale og forældre. Eleven bør deltage i skole/hjem-samtalen (læringssamtale). Det kan fraviges, hvis de pædagogiske medarbejdere eller forældre vurderer dette.

- Fokus for mødet er det enkelte barns faglige og sociale trivsel.

- Meddelelsesbogen, MinUddannelse, nationale og faglige testresultater, trivselsundersøgelser etc.. fungerer som grundlag for mødet.

Procedure / revision

Princippet evalueres ved strategiske ændringer i skole/samarbejdet på Vester Mariendal Skole eller senest på første skolebestyrelsesmøde i en nystiftet skolebestyrelse.

 

Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen

Ønsket tilstand
Princippet skal sikre forældrene løbende og fyldestgørende orientering om deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling, samt sikre forældrene et grundlag for at bidrage til deres barns læring og trivsel.

Retningslinjer under princip
Princippet finder sin anvendelse i form af at sikre muligheden for at skole og forældre i fællesskab kan forebygge og løse faglige og trivselsmæssige problemer.

De forskellige fora, der skal bidrage til dette har nedenstående hensigter.

Aula
- Bruges til den konstruktive dialog mellem skole og hjem om praktiske, faglige, sociale og dannelsesmæssige aspekter af den enkelte elevs, klassens, årgangens eller skolens virke.

- Alle parter har pligt til at orientere sig på Aula. Minimum 1 gang dagligt.

MinUddannelse

- Hensigten er at give forældre og eleven et fyldestgørende billede af elevens faglige udbytte og trivsel.

- Er med til at sikre, at alle elever udfordres i forhold til eget niveau.

- Det tilstræbes, at der forekommer en løbende opdatering i de enkelte elementer.

- Denne danner, i udskolingen, baggrund for den enkelte elevs uddannelsesparathedsvurdering.

Evalueringsresultater

- Vester Mariendal Skoles elevresultater anvendes formativ. Skolens elevresultater skal bruges til at styrke evalueringen med henblik på at prioritere fremtidige læringsindsatser.

Procedure / revision
Princippet evalueres ved strategiske ændringer i diverse læringsplatforme og øvrigt beskrevne elementer i nærværende princip eller senest på første skolebestyrelsesmøde i en nystiftet skolebestyrelse.

Princip for undervisningens organisering

Ønsket tilstand
Undervisningen på Vester Mariendal Skole organiseres sådan, at det understøtter alle børns grundlæggende ret til at tilhøre et egnet socialt læringsfællesskab.

Retningslinjer under princip

Skoledagens længde

Skolen tilrettelægger så vidt muligt elevernes skoledage, så undervisningen i indskolingen ligger i tidsrummet 8.00-14.00, på mellemtrinnet i tidsrummet 8.00-15:15 og i udskolingen i tidsrummet 8.00-15.30. Undervisningen kan lægges på andre tidspunkter, under pædagogiske og læringsmæssige hensyn og behov.

Vester Mariendal Skole anvender muligheden for at reducere skoledagens længde inden for rammerne af gældende lovgivning.

Holddannelse

Undervisningen tilrettelægges med hensyntagen til de enkelte elevers faglige og personlige forudsætninger. Det kan både ske i den klassedelte undervisning og gennem holddannelse.

Holddannelse bruges både i klasser og på tværs af klasser og klassetrin, når det kan fremme undervisningsdifferentiering, elevernes læring og motivation og fællesskabet på skolen.

Holddannelse er midlertidig sammensætning der kan anvendes i en given periode med et specifikt mål og indhold, som er kendt for eleverne, og som er relateret til den enkelte elevs faglige og alsidige personlige udvikling.

Ansvaret for undervisningens tilrettelæggelse - herunder holddannelse - ligger i de enkelte teams. Kriterierne for holddannelse kan være: fagligt niveau, køn, engagement, interesser, selvstændighed, læringsstile, sociale relationer, kompetencer m.fl.. Skolen tilstræber, at elevernes synspunkter inddrages i holddannelsen, og at grundlaget for holdplaceringen er tydelig for den enkelte elev og forældre.

Vester Mariendal Skole bruger primært holddannelse til:

- særlige talentforløb

- særlige faglige eller sociale udviklingsforløb for alle elever

- særlige forløb for enkelte elever der har brug for et målrettet løft af sine faglige og/eller sociale kompetencer

Motion og bevægelse
Skolen tilstræber, at motion og bevægelse inddrages hver dag i både den understøttende og fagopdelte undervisning. Bevægelse skal understøtte elevernes læring og ses som en naturlig del af at den varierede undervisning i alle fag. Skolen tilstræber, at motion og bevægelse i undervisningen er varieret og sjovt for eleverne.

Anderledes dage
Som en tradition indledes juleferien og sommerferien med en samlet afslutning for hele skolen. På disse to dage afsluttes undervisningen kl. 13.15

I stedet for de aflyste undervisningstimer, afholdes en skolefest en gang årligt for elever og deres forældre. Denne skolefest er en del af undervisningen.

Procedure / revision
Princippet revideres ved ændrede krav til undervisningens organisering og som minimum ved hver ny skolebestyrelses tiltræden.

 

Princip for forældrenes deltagelse i undervisningen

Ønsket tilstand
Vester Mariendal Skole ønsker at medinddrage forældrenes viden, kompetencer og ressourcer i skoleforløbet til gavn for elevernes faglige, sociale eller dannelsesmæssige udvikling. Ønsker forældrene deltagelse i den daglige undervisning på eget initiativ, planlægges dette med klasses team forud for deltagelsen. 

Retningslinjer under princip
Forældre kan deltage eller medinddrages i undervisningsforløb og fritidstilbud på Vester Mariendal Skole efter følgende retningslinjer:

- Forældre er velkomne til at deltage i deres barns undervisning efter forudgående aftale med læreren, hvor formålet med deltagelsen aftales. Deltagelse i pædagogiske aktiviteter fordrer klar afstemthed mellem forældre og pædagogiske medarbejdere under hensyn til den samlede elevgruppes tarv. 

- Forældrenes tilstedeværelse i undervisningen må ikke have karakter af overvågning af læreren, dennes undervisning eller elever.

- Ved ekskursioner, lejrskoler mv. er det lærerne, der vurderer behovet for forældredeltagelse og hvilke roller/formål deltagelsen har. 

Procedure / revision
Ved uklarhed mellem forældre og medarbejdere, er det ledelsen, der vurderer og afgør om forældrene deltager eller ej. 

Princippet revideres som minimum ved hver ny skolebestyrelses tiltræden.

 

Princip for vikardækning

Ønsket tilstand:
Vester Mariendal Skole tilstræber et højt fagligt niveau i undervisningen ved vikardækning. Vikardækningen varetages så vidt muligt af en pædagogisk medarbejder fra skolen eller skolefritidsordningen, eleverne kender i forvejen. Ved længerevarende fravær tilstræbes en vedvarende og sammenhængende vikardækning.

Retningslinjer under princip
Som udgangspunkt tilstræbes at undervisningstimer eller moduler vikardækkes ved fravær.

I indskolingen skal der altid være en pædagogisk voksen, der læser timerne. Samlæsning er en mulighed på mellemtrinnet og overbygningen. I overbygningen kan selvstudie med lejlighedsvis tilsyn være en mulighed i enkelttimer. I centerafdelingen anvendes tilknyttet personale til vikaropgaver.

Vikardækning tilrettelægges i de enkelte teams efter aftale med skolens ledelse.

Procedure / revision
Ved skoleårets planlægning, revideres planer for vikardækning. 

Princippet revideres årligt i skolebestyrelsen.

Princip for elevens fritagelse fra undervisningen

Ønsket tilstand
Det ønskes altid på Vester Mariendal Skole, at alle elever er tilstede i al undervisning på skolen, da stabilitet og kontinuitet er afgørende faktorer for både den enkelte elev og den samlede klasses faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

Retningslinjer under princip 
For at bevare den gensidige respekt mellem skole og hjem og opretholde kvaliteten af undervisningen skal elevernes fravær fra den planlagte undervisning begrænses mest muligt.

Som udgangspunkt bør elever ikke holde ferie uden for de planlagte skoleferier. Ansøgning om fravær skal vurderes i forhold til barnets faglige og sociale udbytte. Det sker bl.a. gennem en vurdering af fraværsårsag, barnets udbytte af den aktivitet, der udløser fraværet, og de faglige og sociale konsekvenser ved ikke at deltage i undervisningen.

Det er forældrenes ansvar at sikre, at eleven opretholder sit faglige niveau og gør en særlig indsats for at eleven indhenter det forsømte. Skolen udarbejder ikke særskilt undervisningsmateriale i forbindelse med fravær. I de tilfælde, hvor elever søges fri fra undervisningen, gælder følgende retningslinjer. 

- Forespørgsler om frihed af op til tre dages varighed kan gives af kontaktlæreren efter skriftlig anmodning i kontaktbogen.

- Forespørgsler om frihed uden for skolens ferieplan over tre dages varighed kan gives af skolens ledelse efter ansøgning. Ansøgning om ekstraordinær frihed skolens hjemmeside under menupunktet forældre.

- Forespørgsler om fritagelse for undervisning/fag grundet religion, kultur eller andre årsager rettes skriftligt til årgangens nærmeste leder.

 

Fravær, uanset årsag, registreres som fravær og ansøgningen opbevares i elevens mappe. 

Procedure / revision
Princippet revideres som minimum i hver bestyrelsesperiode.

 

Princip for opfyldelse af undervisningspligten ved udøvelse af eliteidræt eller deltagelse i Kulturskolen. 

Ønsket tilstand
Opfyldelse af en del af undervisningspligten ved Kulturskolen eller ved eliteidrætsudøvelse skal tilgodese elever, der går på Kulturskolen, og elever med særlige idrætstalenter, så de kan dygtiggøre sig og udfolde talent inden for disse områder.

Retningslinjer under princip:

Fritagelse gives af skolelederen til de elever, som måtte ønske det, i det omfang det er muligt i forhold til planlægningen af den længere og mere varieret skoledag. Skolelederen vurderer dette med afsæt i lærere og pædagogers vurdering. Det vil mest oplagt kunne finde sted i valgfagstimer, eller – hvis eleven vurderes rent fagligt at kunne leve op til sine læringsmål i den tid, der er afsat til understøttende undervisning. Det er således skolelederen, der vurderer, om det er fagligt forsvarligt, at en elev i begrænset omfang ikke deltager i den almindelige undervisning, og i forhold til hvilke dele af skoledagen det i givet fald mest hensigtsmæssigt kan finde sted.

Fritagelsen kan alene gives i begrænset omfang. Dermed menes tidsmæssigt begrænset omfang for den enkelte elev. Denne begrænsning hænger sammen med skolelederens vurdering af, hvad der er fagligt forsvarligt i forhold til den pågældende elev. Det kan således ikke angives præcis, hvor grænsen går, da det afhænger af en konkret vurdering. Det vil dog i udgangspunktet typisk dreje sig om en enkelt lektion om ugen til musikskoleundervisning og 2-4 lektioner om ugen til eliteidrætsudøvelse, svarende til antallet af timer, der typisk tilgår til valgfag.

Beslutningen om, hvorvidt en elev kan opfylde sin undervisningspligt ved udøvelse af eliteidræt uden for skolen, skal træffes på baggrund af en vurdering af elevernes sportslige niveau. Vurderingen af elevernes sportslige niveau foretages lokalt.


Procedure / revision
Skolebestyrelsen kan på forlangende få en opgørelse over omfanget. 

Princippet revideres ved tiltrædelse af ny skolebestyrelse.

 

Princip for modtagelse af sponsorater

Ønsket tilstand
Vester Mariendal Skole skal, indenfor skoleforvaltningens rammer, kunne modtage gaver og sponsorater, der bidrager til elevernes læring og trivsel.

Retningslinjer under princip:

- Pengene skal gå til noget ekstraordinært

- Reklamer skal være etisk og æstetisk forsvarlige

- Der reklameres aldrig for usunde produkter

Procedure / revision
Alle beslutninger træffes af skolens ledelse. I sager hvor der er tvivl om ovenstående behandles sagen på et skolebestyrelsesmøde.

 

 

Princip for den åbne skole

Ønsket tilstand
Den åbne skole skal, gennem samarbejde med det omgivende samfund, højne trivslen, motivationen, den faglige kvalitet og livsdueligheden for eleverne.

Den åbne skole skal, gennem samarbejdet med det omgivende samfund, styrke den lokale sammenhængskraft og introducere eleverne til fritids- og fremtidsmuligheder samt samfundets diversitet.

Samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund skal bidrage til at opfylde de faglige læringsmål sikre en varieret skoledag for eleverne. Koblingen mellem teori og praksis skal bidrage til at fremme elevernes motivation og trivsel. 

Retningslinjer under princip
Samarbejdet mellem skolen og det omgivende samfund kan både bestå af aktiviteter i den fagopdelte undervisning og aktiviteter i den understøttende undervisning. 

Samarbejde med foreningslivet sker på alle årgange og skal bl.a. bidrage til at introducere eleverne til foreningslivet.

Samarbejdet med ungdomsuddannelser skal se som en naturlig og integreret del af undervisningen og skal bl.a. bidrage til at introducere eleverne for en bred vifte af fremtidsmuligheder.

Samarbejdet med erhvervslivet skal dels sikre en kobling mellem undervisningen og den praktiske anvendelighed og dels introducere eleverne for en bred vifte af fremtidsmuligheder. Samarbejdet med erhvervslivet fremmer elevernes virkelyst, er springbræt for innovationsevne og entreprenørskab og styrker uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.

Inddragelse af udefrakommende personer i undervisningen kan ske ud fra vurderingen af, at deres deltagelse højner kvaliteten og de bidrager med kompetencer, som ikke er på skolen. 

Det tilstræbes at inddrage forældre i planlægning og gennemførelse af aktiviteter knyttet til den åbne skole.

Aktiviteterne i samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund er organiseret efter klare aftaler, ansvarsfordeling og med en høj sikkerhed for alle elever. Som hovedregel aftales større og bindende samarbejdsaftaler med skolens ledelse.

Procedure / revision
Princippet revideres ved tiltrædelse af ny skolebestyrelse. 

 

 

Princip for rettidig ledelse

Ønsket tilstand
Vester Mariendal Skoles ledelse skal, gennem værdier, færdigheder og prioriteringer beskrevet i Learning Pipeline, sikre udmøntningen af Aalborg Kommunes Skolers vision på Vester Mariendal Skole, til gavn for skolens elever, forældre og medarbejdere. 

Retningslinjer under princip
Ordentlighed, integritet og rettidig omsorg er kerneværdierne i god ledelse.

Ordentlighed forstår vi ved at vi behandler hinanden respektfuldt og rummer forskellighed, at vi hjælper, hvor vi kan, og at vi griber rettidigt ind når noget ikke er inden for rammen af vores kvalitets- og værdigrundlag.

Integritet forstår vi ved at vi er sandfærdige og til at stole på. At vi viser en synlig sammenhæng mellem handlinger, værdier, metoder, foranstaltninger, principper, forventninger og resultat. 

Rettidig omsorg forstår vi som sammensat af gensidig tillid, retning, handlekraft og konsekvens.

God ledelse vurderes på baggrund af børnenes udbytte af læreres og pædagogers indsats og den bærende relation mellem årgangsteamet og nærmeste leder samt den bærende relation mellem afdelingsledere og skoleleder. 

Procedure / revision
Skolebestyrelsen fører tilsyn med kvaliteten af ledelsesarbejdet gennem løbende dialog og får en formel status gennem dataene i lederevalueringsdelen i klimamålingen.

Skolebestyrelsen vurderer løbende om den nødvendige ledelsesressource er til rådighed.  

Efterleves princippet ikke drøfter skolebestyrelsen anken med skolelederen. 

Udløser det ikke de ønskede ændringer, kan skolebestyrelsen rette henvendelse til Skoleudvalget

 

Princip for digitale enheder i Vester Mariendal skoles læringsmiljø

Ønsket tilstand
Vester Mariendal skole ønsker, at eleverne oplever og føler at de er en del af et godt læringsfællesskab. Dette læringsfællesskab skal være kendetegnet ved højt nærvær af både voksne og elever. 

Vester Mariendal skole ønsker at øge den faglige og sociale læring i læringsfællesskabet ved, at elevernes fokus på læring ikke forstyrres i hverdagen af mobiltelefoner eller andre digitale enheder. 

Vester Mariendal skole ønsker at eleverne interagerer og deltager nondigitalt i læringsfællesskabet. Det gælder både i undervisnings- og pausesituationer.

Retningslinjer under princip
Digitale enheder anvendes kun i undervisningen og pausesituationer, hvis de har et læringsperspektiv.

Elever afleverer deres mobiltelefoner og slukker smart-watches ved start på skoledagen og får mobiltelefonen tilbage ved skoledagens afslutning.

Skolen opbevarer mobiltelefonerne forsvarligt og i aflåste skabe.

Mobiltelefon kan udleveres til elever, som i særlige nødstilfælde skal i kontakt med forældre.

Forældre kan i tilfælde af akut opståede situationer tage telefonisk kontakt til skolen og ad denne vej få kontakt til eget barn. 

Procedure / revision
Skolebestyrelsen evaluerer ”Princip for digitale enheder i undervisningen” i juni 2023.

Dokumenter