Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat - Skolebestyrelsesmøde

Tirsdag den 5. september 2023, kl. 16.30 - 19.30

Møde afholdes i Adm1, Vester Mariendal Skole

Mødeleder:

Referent: Afdelingsleder Helle Krogh Knudsen

Deltagerliste:

Karina Clausen Rasmussen

Ali Hassan

Martin Tophøj Sørensen

Mai Malthe Skjoldborg

Søren Meier (Næstformand)

Jacob Andersen (Formand)

Simon Laumann

Supplanter:

Rannvá í N. Hytten

Sanne B. Froberg

Medarbejderrepræsentanter:

Søren Mikkelsen, Lærer

Majbritt Faarbæk Enoksen, Lærer

Elevrepræsentanter:

På valg i elevråd

 

Referat:

 1. Velkomst v. formand Jacob Andersen (2 min)
  • Rammesætning for skolebestyrelsesmødet

2. Valg af ordstyrer. (2 min)

3. Check in “Den gode historie”, 1 min pr. deltager (15 min)

 • Alle bestyrelsesmedlemmer bidrager med en god historie fra skolen eller i relation til skolen.

Der er en oplevelse af, at der generelt er godt styr på det hele på skolen. Det giver tryghed for alle

Stor deltagelse ved forældremødet i den respektive klasse, hvor kun et barn ikke var repræsenteret.

Bedsteforældrehjælp på skolen

Der er stor interesse for at gå på vores skole. Vi er eftertragtede, og flere kontakter én for at høre, om der er plads.

I centerafdelingen bliver der arbejdet med øget tilgængelighed, fx betjene en elevator. Forhåbentlig er der flere ting, der kan gøre handicappede mere selvhjulpne fremadrettet.

Fantastisk start på skoleåret, hvor der har været mange nye elever og mange omstillinger hele vejen rundt.

Der har været legepladseftersyn, og der var positive tilbagemeldinger hele vejen rundt.

Vi får ros for vores ændringer på parkeringspladsen


4. Godkendelse af dagsorden (2 min, beslutning)

5. Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde 5. maj 2023 (Bilag) (2 min, beslutning)

6. Forretningsorden (10 min, orientering)

 • Kort gennemgang

7. Årshjul for skolebestyrelsen (5 min, Drøftelse)

 • Bilag: Kalender og forslag til årshjul

Gennemgåes og justeres

8. Elevråd:

 • Punktet udgår, repræsentanter er på valg.

Vi har haft svært ved at rekruttere nogle elevrådsrepræsentanter i de store klasser, så der bliver gjort endnu et forsøg.

9. Forældrehenvendelser (10 min, drøftelser)

 • Måske nogle har været til forældremøder. Indtryk herfra.

Henvendelser til skolebestyrelsesmedlemmerne:

Ønske om at forældrene får lov til at hilse på personalet i de klasser, de flytter ind i inden de starter i stedet for at vente til de ér startet op. (mellemtrin og udskoling i centerafdelingen) De mødes først til forældremødet sidst i august.

Spørgsmål til, hvad der foregår i DUS 2 i almen. Der ønskes mere oplysning om aktiviteterne

UU-vejlederens indslag til forældremødet i udskolingen (centerafdelingen) var mangelfuldt. Kan foldes mere ud.

Hav evt. i mente, at forældrene til forældremødet får taletid sammen uden personalet – a la den gode klasse. Gerne som fast punkt på dagsordenen

Kan der bestilles flere drikkedunke som dem, de fik til skolefesten

10. Skoleårets planlægning af skoleår 2023-2024 (15 min, orientering og korte drøftelser)

 • Kort orientering om status på skoleårets start
  • Klassedeling 3. årgang
 • Processen var hektisk pga. den store elevtilgang, men fordelingen er landet godt. Der er ro og eleverne er undervisningsbare i den nye konstruktion.Udfordringer med Buskørsel i center

Der er store udfordringer ifht. at holde kørselstiderne. Der har været henvendelse til forvaltningen og kørselskontoret, og problemerne er mindre nu, end de har været.

 • Undervisning af Ukrainske elever i centerafdeling

Modtagelse af to ukrainske elever i Centret har givet store udfordringer. Vi har fået lov til at registrere vores 2-sprogselever som 2-sprogede, hvilket ikke har være kutyme i centerregi. Dette giver lidt personaletimer at gøre godt med.

 • Ansættelse af lærer til 3. årgang
 • Ny kalender

11. Planlægnings af personalets dag 5. oktober 2023 (15 min, Beslutning)

 • SB laver plan for påskønnelse af personalet på Vester Mariendal
  SB giver morgenbrød og sofaborde😊

12. Skolens økonomi (30. min, Orientering og beslutning)

 • Samlet resultat (Bilag: Årsresultat)

Det samlede budget ender ud med et ret stort underskud. (1.200.000) Alle detaljer gennemgås og forklares.

 • Forslag til nyt budget

Forslag til det nye budget gennemgås og forklares. Der indhentes 750.000 det første år.

Fondsansøgninger foreslås.

Der følges op til december, hvor der kommer en foreløbig status.

13. Kommunalt budget og konsekvenser for ”Børn og Unge” (45 min, Drøftelse og beslutning)

 • Invitation til ”Temamøde vedr. budget” formand og skoleleder 6. sept. 2023, kl. 16.30-18.30, Godthåbsgade (Bilag: Invitation)
 • Orientering om budget for Børn og Unge, konsekvenser heraf
 • Forberede høringssvar

Der er ingen penge i kommunen, og der er risiko for, at kommunen kommer i likviditetsproblemer og værst tænkeligt under administration. Befolkningstilgangen er mindre, så grundforudsætningerne er ændret. Der er lige nu en målsætning om at likviditeten skal op, hvorfor der kommer markante besparelser.

Jesper gennemgår konsekvensberegning. Overordnet set bliver der flere penge til pædagoger og færre til lærere. Samtidig ønskes undervisningstimetallet sat op fra kommunal side, men VM har i forvejen et meget højt undervisningstimetal. Uuddannet personalet betragtes også som en mulighed, men her bruges ikke uuddannet personale i almen afd. Beregningen er foretaget ud fra skønnet børnetal.

Grundpræmissen for CO-teaching svækkes.

Jesper laver et høringssvar

14. Meddelelser (Orientering 5 min)

 • Formand, Suppleringsvalg FRO (Bilag)

Man kan opstille til valg til FRO

 • Skoleleder
 • Medarbejdere

15. Evt.

16.Lukket punkt (5 min)

Der orienteres om et desværre meget groft tilfælde af mobning på skolen. Jesper gennemgår skolens håndtering af sagen

Næste møde er d. 3. oktober 2023, klokken 16.30 – 18.30

Punkter:

 • Opfølgning på evaluering af ”Device fri skole”, elevperspektiv
 • Ordensreglement

Venlig hilsen

Formand, Jacob Andersen

Skoleleder, Jesper Stoumann