Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat - Skolebestyrelsesmøde

Tirsdag den 5. marts 2024, kl. 16.30 - 19.30

Møde afholdes i personalestuen, Vester Mariendal Skole

Mødeleder: Jacob Andersen

Referent: Majbritt Enoksen

Deltagerliste:

Karina Clausen Rasmussen (Afbud)

Ali Hassan

Martin Tophøj Sørensen

Mai Malthe Skjoldborg (Afbud)

Søren Meier,(Ikke tilstede) (Næstformand)

Jacob Andersen (Formand)

Simon Laumann (ikke tilstede)

Supplanter:

Rannvá í N. Hytten (ikke tilstede)

Sanne B. Froberg (ikke tilstede)

Ledelse:

Jesper Stoumann, Skoleleder

Helle Knudsen, Afdelingsleder – center

Medarbejderrepræsentanter:

Søren Mikkelsen, Lærer

Majbritt Faarbæk Enoksen, Lærer

Elevrepræsentanter:

Sofie 9.b (afbud)

Dagsorden:

 1. Velkomst v. formand Jacob Andersen (2 min)
  • Rammesætning for skolebestyrelsesmødet
 2. Valg af ordstyrer. (2 min)
 3. Check in “Den gode historie”, 1 min pr. deltager (15 min)
  • Alle bestyrelsesmedlemmer bidrager med en god historie fra skolen eller i relation til skolen

God oplevelse med PPR´s håndtering i en sag omkring ADHD i en familie

En kollegas store initiativ for at skabe et alternativt undervisningsmiljø

Forældredeltagelse i forældreråd

Et eksempel på selvhjulpenhed i Centerafdeling, hvor en elev nu kan betjene en elevator med sin mobiltelefon

Aalborgprøven har været en outstanding oplevelse. En tilpasset prøve er vejen frem. Det taler ind i, at alle kan noget. Måske skulle det tænkes ind fra skolestart, så der er tilpassede prøver flere gange i deres skoletid.

4. Godkendelse af dagsorden (2 min, beslutning) Godkendt

5. Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde 7. november 2023 (Bilag) (2 min, beslutning)

- Godkendt

6. Elevråd: (10 min, Drøftelse)

SSP-samarbejde drøftet. SSP vil gerne have elevrådsrepræsentanter med til orientering om hvad der måtte ”røre” sig i vores område.

 • Evaluering af trafik på p-plads og rundt om skolen efter renovering af skole og p-plads.

7.  Co-Teaching (20 min, orientering og drøftelse), v. Kim Bønlykke - inklusionsvejleder

 • Kort oplæg om hvad Co-Teaching er
 • Hvor det vi lykkedes godt
 • Hvor er vi udfordret
 • Punktet blev udsat pga. for få fremmødte

8. Forældrehenvendelser (5 min, drøftelser)

 • Politik vedr. opbevaring af værktøj/knive i undervisningslokaler på baggrund af ”knivhændelse”
 • Episode her med tre elever, der tager noget værktøj fra værkstedet, som de så truer nogle andre elever med efterfølgende. Der er mange knive på skolen i diverse køkkener osv. I værkstederne er knive, sakse mv. nu låst inde.
 • Spørgsmålet tages med i AMR, hvor der laves politik om værktøjsopbevaring på skolen

Sundhedspolitik:

 • Vedr. belønninger i skolen. Overholder vi Aalborg kommunes sundhedspolitik? Spørgsmålet drøftes næste gang.

Chromebooks:

 • Aalborg kommune har valgt at reducere serviceniveauet vedr. indkøb/udlevering af elektroniske enheder.
 • Skoleledelse arbejde på at ensarte udlevering af Chromebooks i samarbejde med Kærbyskolen
 • Det bliver muligvis aktuelt, at elever kan medbringe deres egen computer. De elever som ikke har mulighed for at have egen computer vil få stillet en ældre Chromebook til rådighed.
 • Skoleledelsen laver aftale med Kærby skole.

9. Ordensreglement (20 min, beslutning, bilag tilgår)

 • Oplæg til ordensreglement, version 5
 • Forslag om et ordensreglement plus principper om en tryg skoledag, så disse to er adskilt. Disse diskuteres og justeres. Jesper kommer med det endelige bud næste gang.

10. Skolebestyrelsesvalg 2024 (15 min, drøftelse og beslutning)

 • Hvem genopstiller? Ali, Jacob, Karina, Søren, Mai
 • Valgbestyrelse? Ali, Jacob, Skoleleder
 • Bekendtgørelse af SB-valg senest d. 11. april 2024

11. Skolens økonomi (10 min, Orientering)

 • Opfølgning på forbrug af timer
 • Opfølgning på drift budget
 • Gennemgang af budget. Viser forventet underskud på kr. 600.000,-
 • Centerafdelingen bliver nød at udpege 2 lærere som overtallige i forbindelse med næste skoleårs planlægning.

12. Skoleårets planlægning 2024-2025 (10 min, Orientering)

 • Opmærksomhedspunkter
 • Aftaler om fortsat anvendelse af frihedsgrader og reducering af skoledag §16b
 • Centerafdelingens Indskoling ønsker at benytte sig af ovenstående og i lighed med almenafdeling møde fra 8-13.00 i skoledelen.
 • Der er i dag for få Skolebestyrelsesmedlemmer fremmødt til at der kan tages en beslutning om justering af undervisningstiden i centerafdelingen.

13. Orientering om ”Stærkere fællesskaber – fokusklasser” (10 min)

 • Skoleleder laver kort oplæg
 • Betydning for Vester Mariendal Skole
  • Almen
  • Center
 • Beskrivelse af fokusklasser og forklaring på, hvorfor der kommer fokusklasser. Der er forventet at der kommer fokusklasser på Kærby og Sofiendal. Der bliver lavet forsøg 5 andre skoler.
 • Centerafdelingen, Specialskolerne og Filstedvej berøres ikke af det.
 • Hensigten er at skolerne i skoledistriktet beslutter, hvor børnene skal undervises, og de at de undervises på skolerne i distriktet. Eleverne organiseres efter hvilket behov de har og ikke efter diagnoser.
 • Processen vedr. de særlige fokusklasser forventes at gå hurtigere ved placeringer og eventuelle skift.

14. Evaluering af ”skolevejs-projektet”

 • Se spørgeguide
 • Tiltagene gennemgås og evalueres. Generelt er man glade for ændringerne, men enkelte ting fungerer ikke efter hensigten. Den alternative cykelsti for beboere på Vegavej bl.a.
 • Den gamle cykelparkering skal renoveres. Vi håber på at belysningen bliver ændret samtidig med renoveringen. Der er ønske om bedre belysning på p-plads.
 • Proces og tidsforløb har været fint. Skolen har ikke udarbejdet en trafik politik. Måske skal det tænkes ind fremadrettet

 

15. Meddelelser (Orientering 5 min)

 • Formand
 • Skoleleder
  • Læringssamtale forvaltning
  • Tilfredshedsundersøgelse
   • Meget positive tilbagemelding både i Almen, special og i DUS.
 • Medarbejdere

16. Evt.

17.Lukket punkt (10 min)
 

Næste møde er den 9. april 2024, klokken 16.30 – 18.30

Venlig hilsen

Formand, Jacob Andersen

Skoleleder, Jesper Stoumann